دکتر دکتریان 2

جراح مغز و اعصاب

دکترای مغز و اعصاب

Doctor

ساعت کاری

  • دوشنبه (تعطیل)
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • یکشنبه
  • 9:00 صبح - 8:00 شب
  • 9:00 صبح - 8:00 شب
  • 9:00 صبح - 8:00 شب
  • 9:00 صبح - 8:00 شب

دکتر دکتریان 2 دکتر دکتریان 2 دکتر دکتریان 2  دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2دکتر دکتریان 2